Menu

QUY HOẠCH THỊ XÃ VIỆT QUANG

  • GIỚI THIỆU CHUNG: 

- Chủ đầu tư: Phòng Công thương – UBND Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang

                  - Quy mô: 2500 ha

                  - Thời gian thực hiện: Năm 2014