Menu

Quy hoạch khu đô thị Vương Cường

* GIỚI THIỆU CHUNG:

     - Chủ đầu tư: Tập đoàn Vương Cường

     - Địa điểm xây dựng: Phường Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ

     - Quy mô: 14,4 ha

     - Thời gian thực hiện: Năm 2010